Home Diabetes 6 Ways to Control your Type 2 Diabetes